Masz pytania? Zadzwoń!

Regulamin sklepu

REGULAMIN Sklepu Internetowego Alpaca Quality Sklep internetowy Alpaca Quality, działający pod adresem ul. Kościuszki 10, 05-140 Serock, prowadzonym przez "Alpacastore"  Jan Segiet ,NIP:5361027856, REGON:011751841

REGULAMIN
Sklepu Internetowego Alpaca Quality

 

Sklep internetowy Alpaca Quality, działający pod adresem ul. Kościuszki 10, 05-140 Serock, prowadzonym przez "Alpacastore" Jan Segiet, NIP 5361027856, REGON 011751841.
I.
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym" Alpaca Quality", a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego, oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (tj DZ.U. z 2002 r poz .344, ze zmianami).
3. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, który jest dostępny na stronie Internetowego Sklepu "Alpaca Quality" w hiper link "Regulamin Sklepu ".
4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu, obowiązującego od momentu złożenia zamówienia.
5. Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego "Alpaca Quality" odnoszące się do produktów ( łącznie z cenami ) nie stanowią oferty w zrozumieniu art 66 kodeksy Cywilnego z dnia 23 Kwietnia 1964r (tj DZ.Us. 2019 poz 1145 ze zm), lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w myśl art 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 Kwietnia 1964 r (tj DZ.U.2019 poz 1145 ze zm. ). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.


II.
Definicje:

REGULAMIN - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu "Alpaca Quality" przez Klientów.

KONSUMENT/KLIENT - osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, oraz korzysta z usług świadczonych przez Sklep "Alpaca Quality".

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupów w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka, oraz określenie niektórych warunków Umowy - Sprzedaży między innymi sposobu płatności i dostawy.
KOSZYK -element Sklepu ,w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych. Zamówienia ,w tym ilości zamówionych produktów w SKLEP - serwis internetowy należący do Sprzedawcy pod dostępną domeną alpacaquality.store, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Sprzedawane Towary.

SPRZEDAWCA – "Alpacastore" Jan Segiet z siedzibą przy ul.Kościuszki 10, 05-140w Serocku, .NIP:5361027856,Regon:011751841 który prowadząc działalność zarobkową proponuje sprzedaż za pomocą Strony Internetowej Alkpaca Quality.

TOWAR- rzecz ruchoma , będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem a Klientem , którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Towarów na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Alpaca Quality zwykle przez Formularz Zamówień.


III.
Przyjmowanie Zamówień.

1. Warunkiem Korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją . Składając zamówienie Klient akceptuje całość treści Regulaminu.
2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony Alpaca Quality, lub mailowo na adres sklep@alpacaquality.store 7 dni w tygodniu, całodobowo.
3. Zamówienie realizuje się poprzez dodawanie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, klikniecie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA" znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie z poziomu "KOSZYK" znajdującego się w zakładce Sklepu „Wypełnienie Formularza Zamówienia”, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie klikniecie potwierdzenie zakupu.
4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem podany w Formularzu Zamówienia.
5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym: a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzaniu przez Sprzedawcę; b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu.
6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu, tj. jest: w dni robocze od poniedziałku do piątku ,w godzinach od 9 do 18. W soboty i niedziele zamówienia będą realizowane następnego dnia roboczego.
7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Oferty, a także zawarcie Umowy Sprzedaży.
8. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon.
9. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest e-mail sklep@alpacaquality.store
10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość jaką Klient jest zobowiązany zapłacić (cena brutto).
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzenie nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskanej pisemnej zgody Klienta.

IV.
Realizacja Płatności.

1. W ramach funkcjonowania Sklepu Alpaca Quality możliwe są następujące Formy Płatności: a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki, b) przelewem bankowym.
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, w przeciwnym wypadku oferta sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostanie usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy tylko podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu e-mailem o tym fakcie.

V.
Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu "Rękojmi” za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art 556 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 Kwietnia 1964 (tj DZ.U z 2019 r poz 1145, ze zmianami).
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową, co ma miejsce gdy:
a) Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) Towar nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewniał Klienta,
c) Towar nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, do jakiego celu jego towar jest przeznaczony.
d) Towar został wysłany do Klienta w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. Zapewnienia Konsumenta, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy, traktuje się publicznie zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub który przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy Sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada z Tytułu „Rękojmi", jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona po dostarczeniu Towaru Klientowi. Termin zgłoszenia wady Sprzedawcy wynosi 7 dni roboczych.
6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub wadę usunie organicznie. Nie ma to zastosowania, gdy towar był wymieniany lub naprawiany przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
7. Jeśli Towar ma wadę, to Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
8. Klient może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych Kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
9. Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.
10. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być zgłaszane: a) pisemnie, wysłane na adres Sprzedawcy, b) pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu zamówienia.
11. Reklamacja powinna zawierać: a) dane składającego reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie adres e-mail, numer telefonu kontaktowego), b) wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania, c) numer Zamówienia, d) oryginał lub kopia paragonu (może ułatwić złożenie reklamacji).
12. Klient, realizując uprawnienia wynikające z" Rękojmi ", dostarczy wadliwy Towar, na koszt sprzedawcy, na adres: Ul. Kościuszki 10, 05-140 Serock, Polska.
13. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
14. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad, lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru przez Klienta.
15. W przypadku odstąpienia skutecznego od umowy przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczanie przez Klienta dowodu odesłania.
16. Jeżeli kupujący, będący konsumentem, zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady, albo złożył oświadczanie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem 14 dni licząc od dnia stwierdzenia wady.

VI.
Prawo Odstąpienia

1. Zgodnie z Ustawą Praw Konsumenta z dnia 30 maja 2014r (tj DZ.U.z 2020 r poz. 287 ze zmianami) Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru (tj od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1.
3. Oświadczenie o odstąpieniu Umowy oraz zwrotu Towaru należy wysłać na adres Sprzedawcy tj: Ul. Kościuszki 10, 05-140 Serock.
4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania
6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument.
7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

VII.
Pozasądowe Rozwiazywanie Problemów

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, może on skorzystać z:
a) Mediacji prowadzonej przez właściwy rejonowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz inspektorów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) Bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów,
c) Pomocy właściwego terenowego stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed Sądem Polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Sądów dostępny jest pod adresem : https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.


VIII.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu Alpaca Quality.
2. Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem (Konsumentem ) a Sprzedawcą.
3. Regulamin jest dostępny dla wszystkich klientów w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej Alpaqa Quality.
4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczanie na stronie Alpaca Quality treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązującego Prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie z obowiązującymi przepisami Prawa przyznającym konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik 1

Formularz odstąpienia przez Konsumenta od zawartej umowy:
Konsument:
Miasto /Miejscowość ...........................................................Data …...............................
Imię, Nazwisko ........ …............................................................................................…... Adres................................................................................................................................ E-mail .............................................................................…..Telefon .............................. Przdsiębiorca:
Nazwa .............................................................................................................................. Adres ...............................................................................................................................

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG.
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (tj. Dz.U.z 2020r.poz 287,ze zmianami), w brzmieniu Art 27 ustawy o Prawach Konsumenta , Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35.
Informuję o odstąpieniu od umowy zawartej dnia ..........................................r polegającej na ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ W związku z powyższym uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty, wynikającej z odstąpienia od umowy .............zł (słownie : ....................................................................... …....................................................),którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego ...........................................................................................................................

 

Z wyrazami szacunku

…............................................................
Podpis konsumenta

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl